Vedtekter

VEDTEKTER – THE SEAGULLS NORWAY

Oppdatert: 18. januar 2019

§1 NAVN OG REGISTRERINGER
Supporterklubbens navn er The Seagulls Norway (heretter kalt TSN), og har tilholdssted i Norge. Klubben skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer.

TSN skal være tilknyttet Supporterunionen for Britisk Fotball i Norge (heretter kalt SBF).

§2 FORMÅL
TSNs formål er å støtte Brighton & Hove Albion Football Club (heretter kalt BHAFC) i medgang og motgang. Med dette menes å bedrive aktiviteter som er interessefremmende, synliggjør og øker kunnskapen om BHAFC i Norge.

§3 VIRKEMIDLER
For å leve opp til supporterklubbens formål skal TSN:

1) Utgi medlemsbladet «BHAFC News» minst 2 ganger pr. sesong
2) Ha oppdaterte hjemmeside på internett
3) Være representert på aktuelle sosiale medier
4) Arrangere sosiale samlinger
5) Arrangere fotballrelaterte reiser for å se kamper med Brighton
6) Formidle billetter til Brighton sine hjemmekamper gjennom kjøp av enkeltbilletter fra Brighton for videresalg til medlemmene
7) Oppfordre medlemmer til deltakelse på arrangementer i regi av SBF.
8) Forvalte supporterklubbens midler på best mulig måte.

§4 MEDLEMMER
Alle som ønsker kan tas opp som medlemmer i TSN.

Innmeldingen fullføres ved å betale kontingent etter gjeldende sats. Medlemskapet er gyldig ut inneværende sesong. En sesong følger er definert som juli – juni. Medlemskap inngått i perioden april – juni er gyldig ut også påfølgende sesong.

Et medlem kan når som helst melde seg ut, og skal skje skriftlig til medlem@theseagulls.no. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt medlemskontingent.

Familiemedlemskap kan inngås hvis én i familien i samme husstand allerede er ordinært medlem, og familiemedlemmer betaler en lavere kontingent. Familiemedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men mottar ikke medlemsblad eller stemmesedler for avstemninger.

Meddelelser til medlemmene formidles primært gjennom medlemsbladet, e-post og supporterklubbens hjemmesider.

Et medlem kan ekskluderes fra medlemskap dersom vedkommende oppfører seg usømmelig eller uforenlig med supporterklubbens formål. Eksklusjon av et medlem besluttes av styret, men kan ankes til årsmøtet for ny behandling

§5 KONTINGENT
Kontingenten for ordinære medlemmer, familiemedlemmer og medlemmer bosatt utenfor Norge fastsettes av årsmøtet.

§6 STYRET
Supporterklubbens styre skal bestå av 4 medlemmer.

Disse er: Leder, arrangementsansvarlig, ansvarlig redaktør og sekretær

Disse velges av årsmøtet etter innkommende forslag. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Medlemmer som ønsker å foreslå medlemmer til styret, må meddele dette til TSN senest 14 dager for årsmøtet avholdes. Styremøte holdes når det bestemmes av supporterklubbens leder eller forlanges av minst 2 styremedlemmer. Det skal avholdes minst ett styremøte i perioden 1. desember – 1. mars. Styremøtene kan avholdes som telefonmøter. For at styret skal kunne fatte et vedtak, må minst to av styremedlemmene være til stede og mer enn 50 % av de tilstedeværende gi sin tilslutning. Ved stemmelikhet skal lederens dobbeltstemme være avgjørende. Styret avgjør selv ved simpelt flertall om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.

§7 REGNSKAP
Regnskapsåret regnes fra 1. juli til og med 30. juni. Regnskapet offentliggjøres i medlemsbladet. Styret har ansvar for at supporterklubben fører regnskap med de midler den forvalter. Styret har også ansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett.

§8 MIDLER
Supporterklubbens midler er plassert i 1 bankkonto i Norge. Leder disponerer p.t. konto alene.

§9 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte avholdes hvert år så raskt som praktisk mulig etter regnskapsårets slutt og innen 31. oktober. Innkallelse skjer minst 3 uker for møtet avholdes og varsles i medlemsbladet, e-post og på hjemmeside. Varslet skal inneholde agenda.

 1. Det påligger årsmøtet:
  1) Å behandle styrets årsberetning.
  2) å godkjenne regnskapet, samt godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
  3) å fastsette årskontingenten etter forslag fra styret.
  4) å behandle innkomne forslag.
  5) å behandle budsjett fremlagt av styret.
  6) å foreta valg. Det velges avhengig av hvem som er på valg:
  a. leder
  b. arrangementsansvarlig
  c. ansvarlig redaktør
  d. sekretær

For å ha stemme- og forslagsrett, og for å være valgbar må medlemmet ha fylt 18 år, og ha vært medlem i minst en måned, og ha betalt medlemskontingent.

Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens dobbeltstemme utslaget. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forslag til årsmøtet skal være leder i hende senest 2 uker for årsmøtet. På årsmøtet har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme. Stemmeavgivningen foregår ved håndsopprekning.

Ikke-medlemmer, og medlemmer uten betalt kontingent, kan av styret gis adgang til årsmøtet, men uten tale- og forslagsrett.

§10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis et flertall i styret bestemmer det eller minst 10% av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte, men varsling kan som alternativ til varsling i medlemsbladet, foretas per brev. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§11 UTMERKELSER
Supporterklubben kårer hvert år «Årets Spiller» ved sesongslutt. De som får flest stemmer fra medlemmene vinner, og det er kun lov å avgi en stemme pr. medlem. Familiemedlemmer kan avgi stemme individuelt. Hvis BHAFC tillater det, kan en fra styret, og et medlem av supporterklubben, overrekke trofeene i forbindelse med en reise til fotballkamp. supporterklubben.

§12 OPPLØSNING
Oppløsning av supporterklubben kan bare skje på årsmøtet. For at supporterklubben skal bli oppløst kreves det 2/3 flertall. Blir supporterklubben oppløst, skal klubbens midler og medlemsliste overføres til SBF.